top of page

USART Bluetooth Uygulaması


Önceki yazıda USART çevre biriminin özelliklerinden ve transmitter reciever olarak konfigürasyonlarının yapılandırılmasından bahsedildi. Bu uygulamada ise HC-05 bluetooth sensörü ile STM32 kartı harbeleştirip bir adet NTC sıcaklık sensörü ile ortam sıcaklığının kontrolü gerçekleştirilip, bluetooth serial terminal ekranında sıcaklık çıktıları görülmüş ve ardından sıcaklık belli değer üstünde ise uyarı sistemi olarak led yakılmıştır.


Kullanılan termistör 10K NTC'dir. NTC (Negative Temperature Coefficient), Termistör veya Isıl direnç, bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci azalan devre elemanıdır. NTC direnci ısıyla kontrol edilen bir direnç türüdür. PTC türü de vardır. Bu türü ise NTC’nin tam tersi şekilde ısı arttıkça elektriksel direnci artan bir elemandır.


Telefona indirilebilen bluetooth çıktılarını görmeyi sağlayan uygulamalarda ya da bilgisayarlar için olan serial ekranlardan program çıktıları görülebilmektedir. Bu uygulamada Windows için olan bluetooth terminal ekranı kullanılmıştır. Devre bağlantısı yapıldıktan sonra bluetooth bağlantısı için cihazlar taranır ve HC-05 eşleştirilir. Eşleşme için şifre gerekiyorsa 1234 girilir ve ardından serial terminal üzerinden HC-05 seçilerek bağlantı gerçekleştirilir.

Daha sonra St-Link Utility üzerinden kod karta gönderilir, sıcaklık değerleri görülmeye başlar. NTC'ler çok hassas olmadıkları için dereceler değişkenlik gösterebilmektedir, NTC ısıtılarak sıcaklık artışı da gözlemlenebilir. Son olarak sıcaklık 40 dereceyi geçtiğinde ise uyarı olarak ledin yandığı görülmektedir.


Malzemeler, Devre Şeması ve Kodlar:

 • STM32VL Discovery Board

 • Led

 • HC-05 Bluetooth Sensörü

 • 10K direnç

 • 10K NTC termistör

 • Bread Board

 • Bağlantı Kabloları

#include "stm32f10x.h"         // Device header
#include "delay.h" 
#include "math.h" // mat kütüphanesindeki fonksiyonlar için eklenmistir
#include <stdio.h> // sprintf fonksiyonu için eklenmistir
 
 // bluetoothla ntcden alinan sicaklik degerini ekrana göndermek 
 //sicaklik belli degerin ustundeyse lede sinyal gider 
 
 void gpioConfig(); // pin konfigürasyonlari 
 void usartConfig(); // usart tx rx konfigürasyonu 
 void verigonder(char *string); // karttan gelecek bilginin bluetooth serial ekraninda gosterilmesi için 
 void adcConfig(); // adc konfigurasyonu 
 double termistor(uint16_t adcDegeri); // adc'den okunan ham ntc degerini gercek sicaklik degerlerine donusturmek icin olusturulan fonksiyon
 uint16_t OkunanAdcDegeri(); // ntc sicaklik sensorunden okuma yapilacak, ham degerler elde edilecek olan fonksiyon
 uint16_t adcDegeri=0; // ilk adcden okunan ham veri 0 olsun 
 uint16_t sicaklik=0; // ilk sicaklik 0 olsun 
 char message[30]=""; // bluetooth seri ekranina kart tarafindan gonderilecek mesaj en fazla 30 karakterli bir array 
 
 
 
 
 
 int main (){
 
	gpioConfig();
	usartConfig();
	adcConfig();
	DelayInit();	 
	 
  while(1){
	  

	  adcDegeri=OkunanAdcDegeri(); // ham adc verileri aliniyor
	  sicaklik=termistor(adcDegeri); // ham veriler termistor fonksiyonuna gonderiliyor, gercek degerler için 
	 
//	  sprintf(message, "Sicaklik %d derece\r\n", sicaklik); // sadece sicakliklar gorulmek isteniyorsa 
//	  verigonder(message);
//	  delayms(1000);
	  
	  if (sicaklik > 40){ // sicaklik 40 derece üstü olunca PB0'a bagli led yanacak 
	  
	   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
		 sprintf(message,"sicaklik 40 derece ustu %d derece\r\n",sicaklik); 
		 verigonder(message);
	  
	  }
	  
	  else { // sicaklik 40 derece altiysa led yanmayacak
	   
		  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
		  sprintf(message,"sicaklik 40 derece alti %d derece\r\n",sicaklik);
		  verigonder(message);
	  }
	  
			
	    delayms(1000);
	  
	  
	
  }
 
 }
 
 
 void gpioConfig(){
	
	 GPIO_InitTypeDef GPIOInitStructure;
	 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); // HC05 Rx-Tx pinleri ve termistör okumasi için PA9 ve PA10 PA0 kullanildi clock hatti aktif ediliyor
	 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);// led için PB0 kullanildi B portu clock hatti aktif ediliyor
	 
	 
	 GPIOInitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; // tx için
	 GPIOInitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
	 GPIOInitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
	 GPIO_Init(GPIOA, &GPIOInitStructure);
	 
   GPIOInitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; // rx için
	 GPIOInitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
	 GPIOInitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
	 GPIO_Init(GPIOA, &GPIOInitStructure);
 
   GPIOInitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; // led
	 GPIOInitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
	 GPIOInitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
	 GPIO_Init(GPIOB, &GPIOInitStructure);
	 
	 GPIOInitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;  // termistör
	 GPIOInitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
	 GPIOInitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
	 GPIO_Init(GPIOA, &GPIOInitStructure);
	 
		
 }
 
 
 void usartConfig(){
	 
 
	 USART_InitTypeDef USARTInitStructure; 
	 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); // A portunda Usart1 var clock hatti aktif edilmelidir

	 USARTInitStructure.USART_BaudRate=9600; // veri iletim hizi olan baudrate 9600 seçiliyor
	 USARTInitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; // RS-232, RS-485, RS 282 gibi iletisim strandartlari kullaniliyorsa hardware flow control aktif edilmelidir. Burda kullanilmiyor none.
	 USARTInitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; // Tx ve Rx mode aktif edildi, sadece Txmode da aktif edilebilir çünkü karttan veri aliniyor, veri gitmiyor
	 USARTInitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No; // paritiy kontrolü yaplmiyor
	 USARTInitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1; // 1 bit durdurma biti olarak seçilmistir
	 USARTInitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //// 8 bitlik veri iletimi

	 USART_Init(USART1, &USARTInitStructure); // USART1 ayarlamalari yapildigi bildiriliyor
	 USART_Cmd(USART1,ENABLE);	 
 
 
 
 }
 
 
 
 void verigonder(char *string){ //karttan gelecek mesajin fonksiyonu. mesajin hepsi gitmesi için sr registeri kontrol ediliyor
 
  
  while(*string){
   
	  while(!(USART1->SR & 0x00000040));
	  USART_SendData(USART1,*string);
	  *string++;
	  
 
  }
 
 
 }
 
 
 void adcConfig(){
 
	 ADC_InitTypeDef ADCInitStructure;
	 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); // PA0 için ADC1den okuma yapilabiliyor. ve aktif edildi
	 
	 ADCInitStructure.ADC_ContinuousConvMode=ENABLE; // okuma sürekli yapilacagi icin enable edildi
	 ADCInitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right; // veriler saga yasli olacak 
	 ADCInitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None; //yazilim kaynakli bir trigger kullanilmayacak
	 ADCInitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;
	 ADCInitStructure.ADC_NbrOfChannel=1; //1 tane adc kanalini okunacak
	 ADCInitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE; //Eger birden fazla kanal örneklemek istenseydi, ‘enable’ seçenegi seçilecekti
	 
	 
	 ADC_Init(ADC1, &ADCInitStructure); // adc konfigürasyonu yapildigi bildiriliyor
	 ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
	 
	 
 
 }
 
 uint16_t OkunanAdcDegeri(){
  
	 ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_55Cycles5); //adc 1in chanannel 0'indan okuma yapiliyor, 1 adc okumasi, ve hangi siklikla okuma yapilacak
	 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE); 
	 
	 while(ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC)==RESET); // okuma devam ediyorsa burda kalsin
	 return ADC_GetConversionValue(ADC1); // okuma bitince degeri döndürsün
	  
 
 }
 
 double termistor(uint16_t adcDegeri){ // adcnin ham verisi burda isleme giriyor. Kart çözünürlügüne göre bu islemler degisebiliyor
 
	double temp;
	temp = log(((40950000 / adcDegeri) - 10000)); 
	temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * temp * temp)) * temp);
	temp= temp - 273.15;
	return temp; 
	 
	 
 }Son Paylaşımlar

banner300900.gif
banner300900.gif
bottom of page